ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްފި

01 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
 މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދު މީރުމާގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ކެބިނެޓް އެފެއާޒް، އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީއާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓު އަޙުމަދު މަޙުލޫފް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއެވެ.
 ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް  ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބަލިތައް ގިނަވާން ދިމާވާ ހިރާސްތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.
މި ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކުގެ އަމާޒަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެލިފެލިވެ ކަސްރަތުގައި ޝާމިލްވެ ނޫޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް މިހާރުހުރި ވަރު (%49 އަންހެނުން، %35 ފިރިހެނުން)، 2030 ގެ ނިޔަލަށް %10 އަށް ދަށްކުރުމެވެ. އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރަށް ޤާއިމްކޮށް އިންތިޒާމް ކުރުމެވެ. އަދި މި ފަންނުގެ މީހުން ބިނާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް މި ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަސާސެކެވެ.
ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮއްފައިވަނީ މައިގަނޑު 4 ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތު ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށް ކަސްރަތުކުރުމަށް މަގުފައިވާނޭ ގޮތްތައް ހޯދައި ދިނުމާއި ހެލިފެލިވެ ކަސްރަތުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސިޔާސީދާއިރާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  
ހެލިފެލިވެއުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތައް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު،ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު މަރުވާ ނުވަތަ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ނިޞްބަތްވަނީ، ކެންސަރާއި ހަކުރު ބައްޔާއި ހިތުގެ ބައްޔާއި ސްޓްރޯކާއި ފުއްޕާމޭގެ ދާއިމީ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތައް ފަދަ، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުންހުރި ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތަކަށެވެ.
މިފަދަ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅޭ ހިރާސް (ރިސް ފެކްޓާރސް)ގެ ތެރޭގައި ކެއިންބުއިމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކާ، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކަސްރަތު ނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.