މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

executive-ahmed-naseem-1

އަޙްމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

executive-ahmed-adil

އަހުމަދު އާދިލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-dr-shah-abdullah-mahir

ޑޮކްޓަރ ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-mohamed-zuhair

މުޙައްމަދު ޒުހެއިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-aishath-rasheed

ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

executive-safiyya-mohamed-saeed

ސަފިއްޔާ މުހައްމަދު ސައީދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
executive-shamau-shareef

ޝަމާޢު ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
executive-abdul-shukoor-abdul-hakeem

ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
executive-mariyam-khalida

މަރިޔަމް ޚާލިދާ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް