މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

އަމާޒް

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮއާބާދީއެއް އޮތް ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް، ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ލިބިގަނެވޭ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ވާސިލްވެވޭ ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

އިތުރު އިއުލާންތައް
06 އޮކްޓޯބަރު 2022

"އޮޑިހަނު ދިވެހި ބޭސް ކްލިނިކް" ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ފ. ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕައިޕްޑް އޮކްސިޖަން، މެޑިކަލް އެއަރ އަދި ވެކިޔުމް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސިންގަލް ސައިން އޮން ސަރވިސް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ހއ. ވަށަފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)23-AP/23/2022/235 (17 މެއި 2022) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އިތުރުކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

19 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލިންގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް

19 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިތުރު އިއުލާންތައް

ސިއްހީ ޓިޕްސް