މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހޮމްޓް އެސްޕާނިޔާއާއި އެކު 2 އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

26 ޖެނުއަރީ 2023
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހޮމްޓް އެސްޕާނިޔާއާއި އެކު 2 އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖެގެ ޞިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، 130 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށާއި ގ.ދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އާދިލް އަދި ހޮމްޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހޮމްޓް އެސްޕާނިޔާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އެޑުއާރޑޯ އޮލިވޭރިއާ އެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލ.ގަން ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިންކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން €55,400,000.00 (ފަންސާސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރު މިލިއަން ޔޫރޯ) ޞިއްޙީދާއިރާއަށް ލިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 36 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ގދ. ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން €23,600,000.00 (ތޭވީސް ޕްއިންޓް ހަ މިލިއަން ޔޫރޯ) ޞިއްޙީދާއިރާއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 މަސްދުވަހުގެ ތެރެގައެވެ.
މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޝިލް އަހުމަދު ނަސީމް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އާދިލް ، ހޮމްޓް އެސްޕާނިޔާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.