department-logo

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ހއ. ވަށަފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)23-AP/23/2022/235 (17 މެއި 2022) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އިތުރުކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ފ. ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕައިޕްޑް އޮކްސިޖަން، މެޑިކަލް އެއަރ އަދި ވެކިޔުމް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސިންގަލް ސައިން އޮން ސަރވިސް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރެއް ހޯދުމަށް

19 ޖުލައި 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލިންގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް