ލިސްޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލައިސަންސް ނުނަގާ އަދި މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލްގައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި

21 ޖުލައި 2022