ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

21 ނޮވެމްބަރު 2022

އިއުލާން ނަންބަރ:

(IUL)23-HRD(LR)/23/2022/567

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

28 ނޮވެމްބަރު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

ހުރިހާ ފައިލެއް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ