ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން އަދި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން ގެނައުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު

11 ޖޫން 2023

ޑިޕާޓްމެންޓު:

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

Nazim
228.61 KB