ސައިކޮލޮޖީ އަދި ކައުންސިލިންގ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް

19 ޖުލައި 2022

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

04 އޯގަސްޓު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް