ހއ. ވަށަފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)23-AP/23/2022/235 (17 މެއި 2022) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އިތުރުކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

04 އޯގަސްޓު 2022