ފ. ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕައިޕްޑް އޮކްސިޖަން، މެޑިކަލް އެއަރ އަދި ވެކިޔުމް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2022

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

04 އޯގަސްޓު 2022