ޏ.ފުވައްމުލަށް ހޮސްޕިޓަލް ވޯޑް އޭރިޔާގައި ވީއާރުވީ/ވީއާރު.އެފް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

17 ޖުލައި 2022

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

31 ޖުލައި 2022