މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ވެބްސައިޓް އަށް މަރުޙަބާ

ފަހުގެ ޚަބަރުއަރުޝީފް

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޙިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އައި.އެމް.ސީ.އައި ގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ރ. އަތޮޅުގައި ފެށިއްޖެ.

28 އޯގަސްޓް 2014

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖަންސީގެ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ޕްރޮގްރާމާއި ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން "އިންޓަގްރޭޓަޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ޗައިލްޑް ހުޑް އިލްނަސަސް" (އައި.އެމް.ސީ.އައި)ގެ ނަމުގައި ހިންގާ 5 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 26 އޮގަސްޓް 2014 އިން ފެށިގެން ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އައި.އެމް.ސީ.އައިއަކީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ(ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ)އާއި ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށްދެވޭ ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

27 އޯގަސްޓް 2014

ގދ. ނަޑެއްލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކޮށްފި

27 އޯގަސްޓް 2014

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލާއި އެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

24 އޯގަސްޓް 2014

ފަހުގެ ޕަބްލިކޭޝަންސްހުރިހާ އެއްޗެއް

ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު

 • ގްރީން ޓީ

  ގްރީންޓީ ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް ބުޔަސް ކަސްރަތަށް ހަލުވިކަމާއި އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކެޓެޗިންސް އާއި، އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސްއާއި ކެފެއިން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ، ހިނގުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓު އަވަސްކޮށްދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ 01 މިނެޓު ކުރިން ގްރީންޓީ ތައްޓެއް ބޯލާށެވެ.

 • ކްރެންބެރީ ޖޫސް

  ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމު އަށެގަނަ ނުދޭ މާއްދާއެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތަކުން (ބަލިތަކުން) ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކްރޭންބެރީ ކޮކްޓެއިލްގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނަލެއް ގިނަކަމާއެކު، ކްރޭންބެރީ ޖޫހަށް ފެން އަޅައިގެން ނުވަތަ އޭގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ވައްތަރުތައް ބަލައިގެން ބޭނުންކުރާށެވެ. ކްރޭންބެރީ ތާސީރު ހުންނަ ކެޕްސޫލުވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 • ފިޔާ، ލޮނުމެދު

  ދުވަހުގެ ކޮއްތުގެ ތެރެއަށް ރޯކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދު ލުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވާގިވެރިވާނެކަމެކެވެ. ލޮނުމެދާއި، ފިޔާގައި އެންޓި ވައިރަލް އަދި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭކަމުން، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އެތަކެތިން ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

 • ދޮންކޭލާއި މޭވާ

  ކެއުމުގައި ޕޮޓޭސިއަމްގެ މާއްދާގައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ދުރުވާނެއެވެ. ސޯޑިއަމް މަދުކުރުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިތުރުން ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުން ބާވަތުގެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވާ ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖު އަދި ކެންޓެލޯޕް ކެއުން ގިނަ ކުރާށެވެ.

 • ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

  ތިބާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ޖޯރަށް ބޭނުންވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ވަރުބަލިވެފައި ހުންނައިރު ކުރާން އެންމެ ބޭނުންނުވާނެކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރުބަލިވުމުން ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހިނގާލުމުންވެސް ފުދެއެވެ. ނިދާލުމާއި، ކޮފީތައްޓެއް ބޯލުމަށްވުރެން ވަރުބަލިފިލާ ހަށިގަނޑު އާރޯވާނެއެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް


Copyright © 2014 Ministry of Health and Gender, Republic of Maldives. All rights reserved.