މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ވެބްސައިޓް އަށް މަރުޙަބާ

ފަހުގެ ޚަބަރުއަރުޝީފް

ފުޑް އެލަރޓް: ތުއްތު ކުދިންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ޑައިޓްރީ ސަޕްލިމެންޓް "އޭބީސީ ޑޮލިފަސް ޕައުޑަރ" ތަޢައްޔަރުވެފައިވާކަން އިންފޯސާސްއިން އެންގުން

27 ނޮވެމްބަރ 2014

ސޮލްގަރ އައި.އެން.ސީ (Solgar INC.)އިން އުފައްދާފައިވާ ތުއްތުކުދިންނާއި ޅަފަތުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮބަޔޮޓިކް ޑައިޓްރީ ސަޕްލިމެންޓެއް ކަމުގައިވާ އޭ.ބީ.ސީ ޑޮފިލަސް ޕައުޑަރ (ABC Dophilus Powder)، ފަންގަސް "ރައިޒޯޕަސް އޮރިޒޭއި" (Rhizopus oryzae) އިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ އޮތީރިޓީސް ނެޓްވާރކް (INFOSAN) އިން ވަނީ މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައެވެ. ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުން.

27 ނޮވެމްބަރ 2014

އަތޮޅު ތެރޭގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޙިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

26 ނޮވެމްބަރ 2014

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ވަގުތީ ގޮތޮން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، ކާނަލް (ރޓ) މުހައްމަދު ނާޡިމް ރ. އުނގޫފާރަށާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި.

13 ނޮވެމްބަރ 2014

ފަހުގެ ޕަބްލިކޭޝަންސްހުރިހާ އެއްޗެއް

ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު

 • ގްރީން ޓީ

  ގްރީންޓީ ހޫނުކޮށް ނުވަތަ ފިނިކޮށް ބުޔަސް ކަސްރަތަށް ހަލުވިކަމާއި އާރޯކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. އޭގައި ހުންނަ ކެޓެޗިންސް އާއި، އެންޓިއޮކްސިޑަންޓްސްއާއި ކެފެއިން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ، ހިނގުމާއި، މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓު އަވަސްކޮށްދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ 01 މިނެޓު ކުރިން ގްރީންޓީ ތައްޓެއް ބޯލާށެވެ.

 • ކްރެންބެރީ ޖޫސް

  ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގައި ޖަރާސީމު އަށެގަނަ ނުދޭ މާއްދާއެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ކްރޭންބެރީއަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަންތަކުން (ބަލިތަކުން) ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ކްރޭންބެރީ ކޮކްޓެއިލްގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ހުންނަލެއް ގިނަކަމާއެކު، ކްރޭންބެރީ ޖޫހަށް ފެން އަޅައިގެން ނުވަތަ އޭގައި ހަކުރު ނުހުންނަ ވައްތަރުތައް ބަލައިގެން ބޭނުންކުރާށެވެ. ކްރޭންބެރީ ތާސީރު ހުންނަ ކެޕްސޫލުވެސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 • ފިޔާ، ލޮނުމެދު

  ދުވަހުގެ ކޮއްތުގެ ތެރެއަށް ރޯކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކާފައި ހުންނަ ފިޔަޔާއި، ލޮނުމެދު ލުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވާގިވެރިވާނެކަމެކެވެ. ލޮނުމެދާއި، ފިޔާގައި އެންޓި ވައިރަލް އަދި ބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭކަމުން، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމު އެތަކެތިން ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ.

 • ދޮންކޭލާއި މޭވާ

  ކެއުމުގައި ޕޮޓޭސިއަމްގެ މާއްދާގައި ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުން ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ދުރުވާނެއެވެ. ސޯޑިއަމް މަދުކުރުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިތުރުން ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން ހުން ބާވަތުގެ އެއްޗެތި ކަމުގައިވާ ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖު އަދި ކެންޓެލޯޕް ކެއުން ގިނަ ކުރާށެވެ.

 • ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

  ތިބާ ހުންނަނީ ވަރުބަލިވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ޖޯރަށް ބޭނުންވެފައި ހެއްޔެވެ؟ ވަރުބަލިވެފައި ހުންނައިރު ކުރާން އެންމެ ބޭނުންނުވާނެކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރުބަލިވުމުން ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ހިނގާލުމުންވެސް ފުދެއެވެ. ނިދާލުމާއި، ކޮފީތައްޓެއް ބޯލުމަށްވުރެން ވަރުބަލިފިލާ ހަށިގަނޑު އާރޯވާނެއެވެ.

ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް


Copyright © 2014 Ministry of Health and Gender, Republic of Maldives. All rights reserved.